купить женские трусы недорого в украине
ანგარიშები ექიმები
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
М.Б. Смоленський [и др.] .. Трудове право Російської Федерації: підручник - Ростов н / Д: Фенікс, 2011. - 491 с., 2011
Підручник підготовлено відповідно з державною освітньою програмою курсу «Трудове право Російської Федерації» для осіб, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція», а також для студентів чи не юридичних вузів, де викладається даний курс.
Передмова
ГЛАВА 1. Поняття трудового права, предмет і метод трудового права
§ 1.1. Поняття і предмет трудового права
§ 1.2. Метод трудового права
§ 1.3. Система трудового права
§ 1.4. Функції трудового права
§ 1.5. Співвідношення трудового права з суміжними галузями права
§ 1.6. Основні принципи трудового права
Дидактична одиниця
ГЛАВА 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
§ 2.1. Поняття джерел трудового права
§ 2.2. Розмежування повноважень у сфері трудових і пов'язаних з ними відносин
§ 2.3. Дія законів та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права в часі
§ 2.4. Дія нормативних актів у просторі
§ 2.5. Дія нормативних актів про працю за категоріями працівників
§ 2.6. Локальне регулювання праці
Дидактична одиниця
ГЛАВА 3. Суб'єкти трудового права
§ 3.1. Поняття суб'єкта трудового права
§ 3.2. Працівник як суб'єкт трудового права
§ 3.3. Права та обов'язки працівника як суб'єкта трудового права
§ 3.4. Роботодавець як суб'єкт трудового права
§ 3.5. Права та обов'язки роботодавця як суб'єкта трудового права
§ 3.6. Адміністрація організації як суб'єкт трудового права
§ 3.7. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права
§ 3.8. Профспілка як суб'єкт трудового права
Дидактична одиниця
ГЛАВА 4. Трудові правовідносини
§ 4.1. Поняття і система правовідносин
§ 4.2. Особливості трудових правовідносин
§ 4.3. Підстави виникнення трудових правовідносин
§ 4.4. Трудові відносини, що виникають в результаті обрання на посаду або за конкурсом
§ 4.5. Правовідносини щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування
§ 4.6. Соціально-партнерські правовідносини у сфері праці
§ 4.7. Правовідносини з професійної підготовки кадрів на виробництві
§ 4.8. Правовідносини з нагляду і контролю за охороною праці та дотримання трудового законодавства
§ 4.9. Правовідносини щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору за шкоду, заподіяну іншій стороні
§ 4.10. Правовідносини з вирішення трудових спорів
Дидактична одиниця
Глава 5. Соціальне партнерство у сфері праці
§ 5.1. Поняття і принципи соціального партнерства
§ 5.2. Система соціального партнерства та його форми
§ 5.3. Представники працівників у соціальному партнерстві
§ 5.4. Представники роботодавця в соціальному партнерстві
§ 5.5. Органи соціального партнерства
§ 5.6. Порядок ведення колективних переговорів
§ 5.7. Врегулювання розбіжностей
§ 5.8. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь у колективних переговорах
§ 5.9. Поняття і зміст колективного договору
§ 5.10. Порядок розробки колективного договору та термін його дії
§ 5.11. Поняття і види угод
§ 5.12. Порядок розробки проекту угоди та її укладення
§ 5.13. Дія угоди
§ 5.14. Реєстрація колективного договору, угоди та контроль за їх виконанням
§ 5.15. Участь працівників в управлінні організацією
§ 5.16. Відповідальність сторін соціального партнерства
Дидактична одиниця
ГЛАВА 6. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування НАСЕЛЕННЯ
§ 6.1. Поняття зайнятості та працевлаштування
§ 6.2. Правовий статус безробітного
§ 6.3. Права та обов'язки безробітного
§ 6.4. Допомога по безробіттю
§ 6.5. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
§ 6.6. Право громадян на сприяння забезпеченню зайнятості та працевлаштування
§ 6.7. Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення
§ 6.8. Організація громадських робіт
§ 6.9. Правова організація працевлаштування громадян
§ 6.10. Соціальні гарантії при втраті роботи і безробіття
§ 6.11. Особливості працевлаштування окремих категорій громадян
А. Особливості працевлаштування інвалідів
Б. Особливості працевлаштування молоді
Дидактична одиниця
ГЛАВА 7. Трудовий договір
§ 7.1. Поняття і значення трудового договору. Сторони трудового договору
§ 7.2. Зміст трудового договору
§ 7.3. Форма трудового договору
§ 7.4. Термін дії трудового договору
§ 7.5. Трудова книжка
Дидактична одиниця
ГЛАВА 8. Порядок укладення трудового договору
§ 8.1. Порядок укладення трудового договору та документи, що пред'являються при укладенні трудового договору
§ 8.2. Вік, з якого допускається укладання трудового договору
§ 8.3. Гарантія та обмеження при укладенні трудового договору
§ 8.4. Форма трудового договору. Оформлення прийому працівника
§ 8.5. Випробування при прийомі працівника на роботу
Дидактична одиниця
ГЛАВА 9. Зміна трудового договору
§ 9.1. Порядок зміни умов трудового договору
§ 9.2. Поняття перекладу і переміщення працівника на іншу роботу
§ 9.3. Зміна істотних умов трудового договору
§ 9.4. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу в разі виробничої необхідності
§ 9.5. Трудові відносини при зміні власника майна організації, зміні її підвідомчості та реорганізації
§ 9.6. Відсторонення працівника від роботи
Дидактична одиниця
ГЛАВА 10. Порядок припинення трудового договору
§ 10.1. Загальні підстави припинення трудового договору
§ 10.2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням)
§ 10.3. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
§ 10.4. Припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін
§ 10.5. Розірвання трудового договору внаслідок порушення встановлених правил прийому на роботу
§ 10.6. Порядок оформлення припинення трудового договору
§ 10.7. Обов'язкова участь виборного профспілкового органу в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
Дидактична одиниця
ГЛАВА 11. Захист персональних даних працівника
§ 11.1. Поняття персональних даних
§ 11.2. Порядок зберігання і використання даних працівників
Дидактична одиниця
ГЛАВА 12. Робочий час
§ 12.1. Поняття і види робочого часу
§ 12.2. Скорочена тривалість робочого часу та щоденної роботи
§ 12.3. Понаднормові роботи і робота за сумісництвом
§ 12.4. Режим та облік робочого часу, ненормований робочий день і змінна робота
Дидактична одиниця
ГЛАВА 13. Час відпочинку
§ 13.1. Поняття та види часу відпочинку
§ 13.2. Неробочі святкові дні
§ 13.3. Поняття і види відпусток
§ 13.4. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку
§ 13.5. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток, їх продовження, перенесення, відкликання з відпустки
§ 13.6. Заміна невикористаної відпустки грошовою компенсацією
Дидактична одиниця
ГЛАВА 14. Правове регулювання оплати праці
§ 14.1. Поняття оплати праці. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
§ 14.2. Заробітна плата. Мінімальна заробітна плата
§ 14.3. Форми оплати праці та встановлення заробітної плати
§ 14.4. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
§ 14.5. Системи заробітної плати
§ 14.6. Обмеження утримань із заробітної плати
§ 14.7. Обчислення середньої заробітної плати
§ 14.8. Строки розрахунку при звільненні
§ 14.9. Відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові
§ 14.10. Тарифні системи оплати праці та стимулюючі виплати
§ 14.11. Оплата праці при відхиленнях від нормальних умов
§ 14.12. Нормування праці
Дидактична одиниця
ГЛАВА 15. Гарантії і компенсації
§ 15.1. Поняття гарантій і компенсацій
§ 15.2. Гарантії і компенсації при виконанні державних і громадських обов'язків
§ 15.3. Гарантії і компенсації працівникові у зв'язку з втратою працездатності
§ 15.4. Загальна характеристика інших гарантій і компенсацій
Дидактична одиниця
ГЛАВА 16. Трудовий розпорядок. Дисципліна праці
§ 16.1. Утриманки і структура правил внутрішнього трудового розпорядку
§ 16.2. Заохочення за успіхи в роботі і порядок їх застосування
§ 16.3. Дисциплінарна відповідальність працівника
§ 16.4. Види дисциплінарних стягнень
§ 16.5. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
Дидактична одиниця
ГЛАВА 17. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників
§ 17.1. Право працівників на професійну підготовку та підвищення кваліфікації на виробництві
§ 17.2. Права та обов'язки роботодавця у сфері професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
§ 17.3. Поняття і зміст учнівського договору
Дидактична одиниця
ГЛАВА 18. Охорона праці
§ 18.1. Поняття і значення охорони праці
§ 18.2. Нормативні акти про охорону праці
§ 18.3. Правила техніки безпеки
§ 18.4. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення охорони праці
§ 18.5. Обов'язки працівника щодо забезпечення охорони праці
§ 18.6. Служба охорони праці в організації
§ 18.7. Гарантії права працівника на охорону праці
Дидактична одиниця
ГЛАВА 19. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
§ 19.1. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку на підприємстві
§ 19.2. Порядок розслідування нещасних випадків
§ 19.3. Терміни розслідування нещасного випадку
§ 19.4. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
§ 19.5. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
Дидактична одиниця
ГЛАВА 20. Особливості охорони праці окремих категорій працівників
§ 20.1. Охорона праці жінок та осіб з сімейними обов'язками
§ 20.2. Охорона праці молоді та осіб із зниженою працездатністю
ГЛАВА 21. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
§ 21.1. Поняття та умови настання матеріальної відповідальності
§ 21.2. Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником
§ 21.3. Матеріальна відповідальність працівника перед роботодавцем
§ 21.4. Визначення розміру заподіяної шкоди та порядок її стягнення
§ 21.5. Види і межі матеріальної відповідальності працівника
Дидактична одиниця
ГЛАВА 22. Особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників
§ 22.1. Особливість регулювання праці жінок
§ 22.2. Особливості правового регулювання праці працівників, які мають дітей
§ 22.3. Особливості регулювання праці працівників у віці до вісімнадцяти років
§ 22.4. Особливості регулювання праці керівника організації та членів колегіальних виконавчих органів
§ 22.5. Особливості правового регулювання праці працівників, які працюють за сумісництвом
§ 22.6. Особливості регулювання праці тимчасових (на строк до двох місяців) і сезонних працівників
§ 22.7. Особливості правового регулювання праці працівників, які працюють вахтовим методом
§ 22.8. Особливості регулювання праці працівників, які працюють у роботодавців - фізичних осіб, а також надомників
§ 22.9. Особливості регулювання праці працівників, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
§ 22.10. Особливості регулювання праці працівників транспорту
§ 22.11. Особливості регулювання праці педагогічних працівників
§ 22.12. Особливості регулювання праці працівників дипломатичних та інших закордонних установ РФ
§ 22.13. Особливості регулювання праці працівників релігійних організацій
§ 22.14. Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів
Дидактична одиниця
 ГЛАВА 23. Захист трудових прав і свобод
§ 23.1. Способи захисту трудових прав і свобод
§ 23.2. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства як спосіб захисту трудових прав
§ 23.3. Федеральна інспекція праці, принципи її діяльності і завдання
§ 23.4. Основні повноваження Федеральної інспекції праці
§ 23.5. Основні права державних інспекторів праці
§ 23.6. Обов'язки державних інспекторів праці
§ 23.7. Взаємодія органів Федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими організаціями
§ 23.8. Спеціалізовані державні нагляди
§ 23.9. Захист трудових прав працівників професійними спілками
§ 23.10. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
Дидактична одиниця
 ГЛАВА 24. Розгляд та вирішення індивідуальних трудових спорів
§ 24.1. Поняття і класифікація індивідуальних трудових спорів
§ 24.2. Принципи розгляду індивідуальних трудових спорів.
§ 24.3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів
§ 24.4. Розгляд індивідуальних трудових спорів у судах
§ 24.5. Порядок виконання рішень комісії з трудових спорів
Дидактична одиниця
 ГЛАВА 25. Розгляд та вирішення колективних трудових спорів
§ 25.1. Поняття та етапи вирішення колективного трудового спору
§ 25.2. Порядок оголошення страйку
§ 25.3. Незаконні страйки
§ 25.4. Гарантія та правове становище працівників у зв'язку з проведенням страйку і дозволом колективного трудового спору
§ 25.5. Відповідальність сторін трудового договору за порушення законодавства про колективні трудові спори
Дидактична одиниця
 ГЛАВА 26. Юридична відповідальність за порушення трудового законодавства
§ 26.1. Поняття юридичної відповідальності
§ 26.2. Види юридичної відповідальності
Дидактична одиниця
 ГЛАВА 27. Міжнародно-правове регулювання праці
§ 27.1. Поняття міжнародно-правового регулювання праці та його суб'єкти
§ 27.2. Джерела міжнародного трудового права
§ 27.3. Міжнародно-правове регулювання зайнятості, заробітної плати та охорони праці
Дидактична одиниця
 Трудове право:
  1. А.В. Сутягін, В.А. ЄРШОВ, І.А. ТОЛМАЧЕВ. ДОВІДНИК практикуючих юристів ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ.2012 - 2012 рік
  2. А.М. АНДРІЯХІНА, К.О. Гущин. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН. 2011 - 2011 год
  3. Ю.П. ОРЛОВСЬК. Трудове право Росії: підручник - 3-е вид. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. - VIII, 648 с. - 2010 рік
  4. Буянова М.О.. Трудове право Росії. - "Проспект", 2009 р. - 2009 рік
  5. Анісімов А.Л.. Трудові відносини та трудові спори. - "Юстицинформ", 2008 456 стр. - 2008 рік
  6. Гусов К.Н.. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ, ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ, 2007 - 2007 год

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине