Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси і коментарии / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Міжнародне право → 
« Попередня Наступна »
К.А Бекяшев. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. Підручник. / Под ред. К. А. Бекяшева-М.: «ПРОСПЕКТ», 1998 - 608 с., 1998 - перейти до змісту підручника

§ 3. ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


Сучасні міжнародні відносини характеризуються зростанням ролі міжнародних міжурядових організацій (ММО). Вони беруть активну участь у нормотворчій і нормопріменітельних процесах. Правила їх процедури містяться в статутах, регламенти та цілому ряді інших актів внутрішнього права. Вони являють собою створені державами загальнообов'язкові правила поведінки, які регулюють відносини в рамках міжнародних організацій, спрямовані на створення і здійснення їх статутних функцій та підвищення ефективності діяльності міжнародних організацій.
Зразком серед правил процедури ММО вважаються Правила процедури Генеральної Асамблеї ООН. На їх основі виробили свої аналогічні процесуальні документи спеціалізовані установи ООН та інші ММО. Назви їх різні: Правила процедури Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Загальний регламент, що додається до загальної Конвенції електрозв'язку (МСЕ), Регламент міжнародної конференції праці (МОП), Правила процедури Асамблеї (ІМО) і т.п.
Будучи по своїй суті процесуальними, правила процедури мають усіма ознаками норм міжнародного права: створюються державами на основі угод; відповідають основним принципам міжнародного права; є обов'язковими для держав - членів ММО; регулюють міжнародні відносини в рамках ММО , знаходяться у взаємозв'язку з цими відносинами і т.п. Основна особливість правил процедури полягає в їх суто організаційному та локальному характері. Вони регулюють особливі відносини, що складаються в процесі виконання статутних матеріальних норм тільки даної міжнародної організації. При цьому правила процедури нерозривно пов'язані з нормами установчих документів і не можуть діяти один без одного. З їх допомогою можна активно впливати на виконання прийнятих міжнародними організаціями рішень.
Внутрішнє право міжнародних організацій немислимо без розглядати правил. Якщо матеріальні норми установчих доку-ментів міжнародних організацій становлять змістовну сторону, то правила процедури встановлюють порядок їх реалізації. За допомогою цих правил держави юридично закріплюють свої тре-
бования та умови досягнення нормоіворческого і правопріменітель-ного результатів. Тому правила процедури носять похідний, вто-ковий характер по відношенню до матеріальних статутним нормам. Це обумовлено тим, що саме їх існування підпорядковане головному завданню: забезпечити дію установчих норм статутів, підтримати міжна-родний правопорядок в рамках даної міжнародної організації. У цьому зв'язку слід підкреслити, що розглянуті правила не є-ються джерелами міжнародного права, не мають необхідних при-знаків його норм, хоча і є обов'язковими для всіх держав - членів цієї міжнародної організації.
Повернемося до Правил процедури Генеральної Асамблеї ООН, які встановлюють порядок скликання та проведення щорічних, спеціальних і надзвичайних спеціальних сесій; складання порядку денного; проведення засідань, прийняття рішень; перевірки повноважень делегацій та представників держав на сесіях і т.д. Крім цього, в них регламентується порядок обрання членів Ради Безпеки, Міжнародного суду ООН та інших головних і допоміжних органів ООН. Ця Правила процедури стали настільки універсальними, що їх беруть за основу при складанні відповідних правил організації та роботи міжнародних конференцій, конгресів і форумів, які проводяться в рамках ООН.
Серед норм цих Правил, що відносяться до створення допоміжних органів, є й такі, які регулюють відносини, що виходять за рамки Генеральної Асамблеї. Маються на увазі відносини ООН зі спеціалізованими установами. Наприклад, відповідно до Правила 157 Консультативний комітет з адміністративних і бюджетних питань уповноважений розглядати запити спеціалізованих установ та їх пропозиції щодо вдосконалення фінансових і бюджетних угод ООН з цими установами. Процесуальними по суті є рішення міжнародних організацій з внутрішніх питань їх діяльності. Незважаючи на це, такі рішення висловлюють узгоджену волю держав - членів організації і по суті є угодами, близькими до міжнародного договору. Нерідко в них встановлюються права, обов'язки і відповідальність держав у рамках даної організації.
577
19 К. А. Бекяшев
У цьому зв'язку особливий інтерес представляє питання про санкції міжнародних організацій. Види санкцій та порядок їх застосування формулюються в установчих документах і регламентах у вигляді окремих статей і жорстко пов'язані з правилом поведінки члена організації. Наприклад, у ст. 4 Статуту ЮНЕСКО йдеться, що держава - член Організації не має право брати участь у голосуванні Генеральної конференції, якщо його заборгованість по внесках перевищує суму, належну з нього за поточний і попередній календарний рік.
Санкції застосовуються не тільки за порушення матеріальних норм міжнародного права, а й за порушення правил процедури. Якщо, наприклад, держава не дотримується вимог правил, що пред'являються до оформлення повноважень своїх представників в міжнародній організації, то воно не допускається до підписання заключного акта або застосовуються інші санкції. Серед них позбавлення права голосу, зауваження, позбавлення права слова, виключення з участі в роботі органу, обмеження часу виступу, визнання результатів голосування недійсними та ін Спеціалізовані установи ООН неодноразово визнавали недійсними повноваження ПАР і З-Раиля не тільки за проведену ними політику расової дискримінації і придушення права народів на самовизначення. Найчастіше підставою для застосування санкцій було порушення процесуальних норм між-народного права. Повноваження Ізраїлю визнавалися недійсними у зв'язку з підписанням документів в Єрусалимі - місті, яке не є його столицею і до того ж незаконно окупованих Ізраїлем. Повноваження делегації ПАР підписувалися урядом, не перед-ставлять більшості населення країни.
Право призначення санкції надається або головуючому, або самому органу міжнародної організації та оформляється у формі рішення про застосування санкції. При цьому порядок їх реалізації в системі ООН відрізняється складністю процедур і багато-Аспектне. Останнє проявляється в тому, що реалізація санкцій може здійснюватися як в рамках даної міжнародної організації (рішення про реалізацію санкції направляється в її орган), так і в рамках національно-правової системи, коли таке рішення адресується для виконання державі - члену організації, чий представник порушив правила процедури.
Порядок застосування санкцій у різних міжнародних органі-зациях неоднаковий. Свої особливості має порядок, встановлений ст. 41 і 42 Статуту ООН. У МАГАТЕ, наприклад, встановлено такі процедури: у разі порушення державою-членом зобов'язань з мирного використання атомної енергії Генеральний директор МАГАТЕ повідомляє про це Раді керуючих. Рада, в свою чергу, вимагає від держави негайного усунення виявленого в ході контролю правопорушення. Одночасно Рада інформує Ге-ральним Асамблею і Раду Безпеки ООН. Якщо держава у встановлені терміни не прийме корегувальних заходів, то Рада може застосувати такі санкції: скоротити або призупинити предос тавленія допомогу, зажадати повернення виданих матеріалів чи обладнання, рекомендувати Генеральній конференції прийняти рішення про повне призупинення членства держави-правопорушника або інші санкції.
Застосування санкції в міжнародному вдачу завжди розраховане на досягнення кінцевої мети у вигляді реалізації відповідальності правона-порушника. Тому загальновизнаним є процесуальне правило, за яким застосування санкції припиняється у разі припинення самого правопорушення і відновлення міжнародного правопорядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине